Czwartek, 22 październik 2020

 
 
Przypominamy, że trawają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2021 rok":
 
 
0
0
0
s2sdefault

duzury biuro spisowe

0
0
0
s2sdefault

Burmistrz Gminy i Miasta Iwona Gortat w towarzystwie Sekretarza Jacka Piekarskiego oraz Skarbnika Barbary Kopańskiej złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz pod pamiątkową płytą w Parku w Wyszogrodzie im. ks. kan. Michała Serafina, upamiętniającą mord dokonany przez Niemców w 78. rocznicę tych tragicznych wydarzeń (18 września 1942 roku).

Ks. kan. Michał Serafin - dziekan dekanatu Wyszogród, proboszcz parafii Wyszogród (1931‑42), administrator parafii Rębowo, b. proboszcz parafii Radzymin (1924‑31), b. administrator parafii Naruszewo, b. wikariusz parafii Ostrów Mazowiecka (1919‑24), b. wikariusz i prefekt parafii Lipno (1913‑9), b. student teologii i filozofii Seminarium Duchownego w Płocku (do 1913).

Po niemieckim i rosyjskim najeździe na Rzeczpospolitą we wrześniu 1939 i rozpoczęciu II wojny światowej, po rozpoczęciu niemieckiej okupacji, na jego plebanii znajdował się punkt przerzutowy podziemnej Związku Walki Zbrojnej ZWZ i Armii Krajowej AK (wchodzących w skład Polskiego Państwa Podziemnego). Aresztowany przez Niemców 20.04.1942. Przetrzymywany w więzieniu w Płocku. Torturowany. 18.09.1942 publicznie powieszony (ręce miał związane drutem wcinającym się aż do kości), z 12 innymi osobami pod zarzutem należenia do organizacji podziemnej, na placu synagogalnym.

P1350849

 

P1350841

 

P1350851

 

0
0
0
s2sdefault

Część 2 Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:

 • Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 2 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów, oraz w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 • wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 2 programu,
 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać:

 • do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub
 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
 • poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 1 programu przed dniem 21.10.2020 r. zmieniająca go na złożony w ramach części 2 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 21.10.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 2 programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w programie, tj. nie wcześniej niż przed dniem 15.05.2020 r.

Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów Części 2 Programu oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zostaną podane
w odrębnych ogłoszeniach.

 

 

wfos logodd

0
0
0
s2sdefault
 
 
Informujemy, że Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych od wtorku 6 października do piątku 9 października 2020 r. organizuje ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20. Wobec powyższego możliwe jest uruchomianie syren alarmowych na terenie GiM Wyszogród.
Syreny zostaną uruchomione przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
 
z20728326IHSyreny alarmowe
 
 
0
0
0
s2sdefault

P1350787

 

P1350781

 

P1350794

 

P1350807

 

P1350811

P1350824

0
0
0
s2sdefault

 

Tegoroczne Święto Dnia Edukacji Narodowej z racji panującej pandemii było skromne bez uroczystości i oficjalnych akademii. Z tej okazji w dniach 13-15 października 2020r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród- Pani Iwona Gortat oraz Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród- Pani Barbara Dominikiewicz odwiedziły Przedszkole Samorządowe oraz Szkoły Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Wyszogród. Podczas wizyty złożyły wszystkim pracownikom oświaty w tym trudnym okresie najlepsze życzenia oraz podziękowania za ogromne zaangażowanie i wkład pracy w rozwój naszych placówek oświatowych, wręczając skromne upominki.

 

20201014 121310

 

20201013 141800

 

20201015 080644

 

20201015 085156

 

20201013 141531

 

 

0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed burzami z gradem.

Ostrzeżenie obowiązuje w dniu dzisiejszym tj. 5 października 2020r. od godz. 14:00 do godz. 22:00.

Ostrzeżenie meteo

0
0
0
s2sdefault

17 września 1939 roku przypadała niedziela. Gdy dzień się zaczynał, wojska sowieckie bez wypowiedzenia wojny na całej linii przekraczały granicę z Polską.

W nocy z 16 na 17 września 1939 roku, polski ambasador w Moskwie Wacław Grzybowski został wezwany o godz. 3:30 czasu lokalnego do gmachu Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych. To nie mogło oznaczać nic dobrego. Władimir Potiomkin, zastępca szefa sowieckiej dyplomacji odczytał Grzybowskiemu mrożące krew w żyłach oświadczenie:

„Wojna polsko-niemiecka odsłoniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dziesięciu dni operacji wojskowych Polska straciła wszystkie swe zagłębia przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa jako stolica Polski już nie istnieje. Rząd polski załamał się i nie okazuje oznak życia. Oznacz to, że państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć, tym samym traktaty zawarte przez ZSRR i Polskę straciły swą moc (…)”

W ten sposób wypełniony został tajny protokół niemiecko-sowieckiego paktu Ribbentrop–Mołotow, zawartego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. Wojska sowieckie bez wypowiedzenia wojny na całej linii przekroczyły granicę z Polską. Oznaczało to jawne pogwałcenie paktu o nieagresji zawartego przez Moskwę i Warszawę w lecie 1932 r. Twierdzenia sowieckich dyplomatów jakoby polski rząd nie istniał, a polskie wojska nie walczyły były oszczerstwem i oczywistym kłamstwem.

 

P1350836

 

P1350829

0
0
0
s2sdefault

 

 

We wrześniowy poranek na Stawie nr 2 w Małej Wsi odbyły się Towarzyskie Zawody Spławikowo-Gruntowe o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród- Iwony Gortat.

Do rywalizacji stanęło 29 zawodników. W zawodach padł rekord złowionych ryb- ponad 240 kg! Na zakończenie Pani Burmistrz obdarowała zwycięską szóstkę pamiątkowymi pucharami, bonami podarunkowymi oraz dyplomami. Zwycięzcą został Pan Marek Kumorowski z wynikiem ok. 35 kg

Zawody zostały rozegrane zgodnie z "Regulaminem rozgrywania Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich na czas stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie".

Dziękujemy za udział oraz sportową rywalizację. 

119943830 5037543579596460 8560389448069981773 n

 

120011175 1636418273196740 2440448649795417754 n

0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie informuje, że od dnia jutrzejszego czyli 6 października 2020r., na czas remontu, zostaną wyłączone z użytkowania schody łączące ulicę Narutowicza z Zespołem Szkół w Wyszogrodzie. W czasie remontu należy korzystać z innych ciągów komunikacyjnych jak np. z ulicy Niepodległości. Przewidywany czas realizacji robót wynosi ok. 2 tygodni i jest podyktowany warunkami technicznymi - koniecznością wykonywania większości prac "ręcznie". Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

uwaga utrudnienia

0
0
0
s2sdefault
 
 
Wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Informujemy, że dnia 18.09.2020 od godz. 15.30 w budynku przy Kościele Św. Trójcy w Wyszogrodzie będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
 
 
9559c89feadbef4a143b3dd70478a53ee6dc218c
0
0
0
s2sdefault

koncert ks.Kuc wyszogrod

0
0
0
s2sdefault

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu w najbliższym czasie wyłącznie wywiadów telefonicznych przez rachmistrzów spisowych. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz pracowników statystyki zawieszono wywiady bezpośrednie, które miały być realizowane od 1 października br.

Przypominamy, że użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym i mogą go wypełnić korzystając z dwóch w pełni bezpiecznych metod bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz:

1) Samospis internetowy – dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/

2) Spis telefoniczny – należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i zgłosić chęć spisania gospodarstwa.

Z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji, skontaktuje się telefonicznie rachmistrz. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

Z poważaniem,

/-/ Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie

rachmistrz

 

0
0
0
s2sdefault

 

W niedzielę 27 września o godz. 14:30 przy szkutni pod chmurką, a w razie niepogody na hali sportowej, odbędzie się festyn dobroczynny, podczas którego będziemy mogli uczynić gest serca w postaci wsparcia materialnego dla naszego wieloletniego radnego Andrzeja Woźniaka, który przeżywa problemy zdrowotne.

Zapraszamy Wszystkich, rodziców, dzieci młodzież, ponieważ będą czekały liczne atrakcje: występy muzyczne, kiermasz książek, licytacja, zabawy, dmuchańce, bigos.

Tymczasem prosimy o przekazywanie fantów i datków na ten cel. Można je składać w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, Bibliotece lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

Zapraszamy do udziału i aktywności. Przyjemne z pożytecznym😊

 

 

Fotoram.i festyyyno

0
0
0
s2sdefault

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej (22) 279 99 99.

 

rachmistrz telefon wywiad bezpośredni

0
0
0
s2sdefault

Studia to piękny okres w życiu każdego człowieka. To czas pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności oraz rozwoju osobowości.


Z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego wszystkim Studentom życzymy powodzenia, odwagi w kreatywnym kształtowaniu siebie oraz nowych wyzwań i możliwości.
Wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim!

 

graduates wearing mask 23 2148573307

0
0
0
s2sdefault

 

 

 

Informujemy, że 17 września w czwartek w godzinach: 7:00 – 14:00, a nie później niż do godz. 16, Studio Filmowe Akson producent telewizyjnego tryptyku filmowego pod tytułem: „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” wykonywanego na zamówienie Telewizji Polskiej S.A., będzie nagrywać sceny do filmu na strychu budynku komunalnego przy ul. Rębowskiej 57 oraz przed prywatnym budynkiem i wewnątrz przy ul. Rębowskiej 35.

Grupa w Wyszogrodzie zrealizuje w ciągu jednego dnia odcinek  pt. „ Schron ” którego akcja rozgrywa się w czasie tragicznych lat II Wojny Światowej, a treścią jest pomoc udzielana przez Polaków eksterminowanej ludności w anonimowym małym miasteczku.

Z tą atrakcją filmową wiążą się małe niedogodności w tym czasie, zwłaszcza przed fasadą prywatnej posesji przy ul. Rębowskiej 35, gdzie będzie zasypane cienka warstwą ziemi kilka metrów chodnika.

Za utrudnienia przepraszamy.

Scenograf pracuje już od trzech dni.

Kto wie, może to będzie nasze wyszogrodzkie „Hollywood”😊

 

119540148 240310807413981 8587632376146514264 n

 

 

119550938 773948083381804 3211487813036249689 n

 

119560319 804677643638619 5094092748522992631 n

 

119572095 2445805935719390 5415755962922530860 n

 

119569622 3054167938044713 78638231259155461 n

 

119562238 739443709970034 8549298985744984422 n

0
0
0
s2sdefault

dzien ed strona 20

0
0
0
s2sdefault

dzsen202020

0
0
0
s2sdefault

 

Sprzyjająca pogoda końcówki lata pozwoliła lokalnemu wykonawcy firmie F.H.U. Dominik - Bruk z Wyszogrodu zrealizować i oddać do użytku kolejne dwa zadania realizowane w roku bieżącym  przez Gminę:- Modernizacja ciągu pieszego w ul. Płockiej w m. Wyszogród- Modernizacja ciągu pieszego w ul. Przechodniej w m. Wyszogród.

Zadania te mają na celu dokończenie modernizacji i remontów głównych ciągów pieszych w naszym mieście.

Ciągi piesze, w szczególności ich poziomy, są wykonane  względem najwyższych punktów obecnej nawierzchni ulicy i są przygotowane docelowo do wykonania w przyszłości nowych nakładek asfaltowych.Prosimy mieszkańców o właściwe użytkowanie nowych chodników, które nie powinny służyć do parkowania samochodów.

 

119519685 3412509288787460 4029587884186141998 n

 

119530700 366315434392496 709281918804906139 n

 

119540148 728468861066022 4387058451368754042 n

 

 

119600948 315167686442969 2744372277603661256 n

 

119000062 2700995070139219 5994967885063017661 n

 

119577558 2708304256074967 8529015052137634886 n

0
0
0
s2sdefault

S30C 0i20101408150 0001 konf

 

S30C 0i20101408150 0002 konf 2

0
0
0
s2sdefault

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r.

Zrzut ekranu 2020 10 01 114158

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem.

Silny wiatr - ostrzeżenie obowiązuje: od 13.10.2020r. od godz. 23:00 do 14.10.2020r. do godz. 07:00.

Intensywny deszcz - ostrzeżenie obowiązuje: od 13.10.2020r. od godz. 12:00 do 14.10.2020r. do godz. 08:00.

0001meteo

0002meteo

0003meteo

 

 

0
0
0
s2sdefault

 

Ze względu na prognozowane załamanie się pogody (burze) oraz szeroko rozumiane prewencyjne zasady bezpieczeństwa, uprzejmie informujemy, że festyn charytatywny dla Pana Andrzeja Woźniaka, odbędzie się w innym, możliwie najbliższym terminie.

O nowym terminie festynu niebawem poinformujemy.

Za zmianę przepraszamy.

 

 

festynprz

0
0
0
s2sdefault

Mieszkańcu Gminy i Miasta Wyszogród!

Weź udział w kampanii „Pod biało- czerwoną”. Potrzebujemy 100 wypełnionych ankiet, aby otrzymać maszt z flagą do naszego miasteczka.

Ankieta- https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Do dzieła!

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.  

Ogłoszenie wyników zbiórki i opublikowanie listy gmin objętych programem ,,Pod biało-czerwoną’’ nastąpi 29.11.2020 r. 

 

 

ico2 flaga wywieszona przed domem czy zawsze jest to zgodne z prawem

0
0
0
s2sdefault
Szanowni Państwo, 
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję charytatywną dla Pana Andrzeja Woźniaka. 
Aby pomóc można wziąć udział: 
w licytacjach, które będą dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/groups/254915952565102/?ref=share
w loteriach fantowych, które można nabyć w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszogrodzie 
w kiermaszu książki- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie 
Wolontariusze będą również kwestować na terenie Wyszogrodu. 
 „Pomóc każdy może”  :) wartopomagacawozniak
 

0
0
0
s2sdefault

festyn27dm

0
0
0
s2sdefault

 

W dniu 8.09.2020r. (wtorek) z uwagi na wykonywanie prac na głównej linii wodociągu, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody od godziny 9.00 w Wyszogrodzie ul. Niepodległości ( od Przedszkola do skrzyżowania z ul. Rębowską), ul. Rębowska ( od budynku Urzędu Gminy do skrzyżowania z ul. Narutowicza).

Za utrudnienia przepraszamy.

REMONDIS Aqua Wyszogród

 

Brak wody1

0
0
0
s2sdefault
Data: 21-10-2020
    Przypominamy, że trawają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz...
Data: 19-10-2020
  Tegoroczne Święto Dnia Edukacji Narodowej z racji panującej pandemii było skromne bez uroczystości i oficjalnych akademii. Z tej okazji w dniach 13-15 października 2020r. Burmistrz Gminy...
Data: 19-10-2020
    We wrześniowy poranek na Stawie nr 2 w Małej Wsi odbyły się Towarzyskie Zawody Spławikowo-Gruntowe o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród- Iwony Gortat. Do rywalizacji st...
Data: 15-10-2020
W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gmin...
Data: 13-10-2020
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed intensywnym deszczem i silnym wiat...
Data: 08-10-2020
Szanowni Państwo,  Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję charytatywną dla Pana Andrzeja Woźniaka.  Aby pomóc można wziąć udział:   w licytacjach, które bę...
Data: 06-10-2020
    Informujemy, że Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych od wtorku 6 października do piątku 9 października 2020 r. organizuje ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20. Wobec powyższego możliwe j...
Data: 05-10-2020
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed burzami z gradem. Ostrzeżenie ob...
Data: 05-10-2020
Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie informuje, że od dnia jutrzejszego czyli 6 października 2020r., na czas remontu, zostaną wyłączone z użytkowania schody łączące ulicę Narutowicza z Zespo...
Data: 02-10-2020
Szanowni Państwo, W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu w najbliższym czasie...
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Wyszogród.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.