Informacje dotyczące oszacowania szkód w wyniku suszy rolniczej - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

NABÓR WNIOSKÓW O SZACOWANIE STRAT W WYNIKU SUSZY BĘDZIE TRWAŁ DO 11 SIERPNIA 2023 ROKU.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opublikowane 14 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1350), określające między innymi zasady szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą i udzielania pomocy poszkodowanym rolnikom w latach 2023 i 2024, zakłada trzy źródła szacowania szkód w uprawach tj. na podstawie:

 • danych podanych we wniosku w aplikacji suszowej (zw. tez publiczną) przez rolnika,
 • danych z raportu komisji oszacowania szkód na miejscu oraz
 • danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Rolnik, który poniósł straty w uprawach rolnych spowodowanych suszą powinien zgłosić i oszacować straty w uprawach rolnych w aplikacji suszowej, która zamieszczona jest się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i zgodnie z zapewnieniami  ma być uruchomiona 20.07.2023 r.

Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później jednak niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

Rolnik może również na odpowiednim druku wniosku, zgłosić do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród w sekretariacie szkody w uprawach rolnych do oszacowania przez komisję suszową, zwłaszcza w przypadku gdy uzna, iż szkody oszacowane przez aplikację są zaniżone oraz o ile dana uprawa nie została skoszona.

Obowiązkowo należy do w/w wniosku załączyć kopie wniosku o dopłaty bezpośrednie złożonego do ARiMR. Podstawą jednak jest zgłoszenie szkody w aplikacji suszowej. Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych tylko do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, zgodnie z przepisami prawa, jest niewystarczające.

Zgodnie z przepisami, komisja powinna oszacować szkody powstałe w wyniku suszy w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Komisja będzie obowiązana złożyć w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jednak nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy, raport oszacowania szkód za pomocą publicznej aplikacji.

Raport z oszacowania szkód, który będzie obowiązana sporządzić komisja, będzie zawierał:

 1. imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego;
 2. informacje o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy zgodnej z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek;
 3. procentową wysokość oszacowanych szkód;
 4. imiona i nazwiska członków komisji oraz ich adresy poczty elektronicznej;
 5. datę oszacowania szkód.

Opublikowane 14 lipca rozporządzenie określa też warunki uruchomienia pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r.

O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni:

 1. którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem;
 3. w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

Termin składania wniosków oraz wysokość stawki pomocy minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, z tym że wysokość stawki powinna zostać ogłoszona najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

POBIERZ — pismo informujące dot. suszy - I Wicewojewoda Mazowiecki

POBIERZ — wniosek o oszacowanie szkód w wyniku występującej suszy rolniczej

Zapisz się do naszego newslettera