Deklaracja dostępności - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Wstęp

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://wyszogrod.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29. Aktualizacja deklaracji: 30.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

Alt + D wybranie paska adresu

Alt+ Esc przechodzenie między elementami w kolejności w jakiej zostały otwarte

Alt + Tab przechodzenie między otwartymi stronami

Alt + P wyświetlanie panelu podglądu

Ctrl + A  zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie

Ctrl + C skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka

Ctrl + D dodanie aktualnie otwartej karty do zakładek

Ctrl + przeniesienie kursora na początek następnego akapitu

Ctrl + przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu

Ctrl + F znajdowanie tekstu na stronie

Ctrl + I uzyskanie informacji o stronie

Ctrl + N otwarcie nowego okna

Ctrl + T otwarcie nowej karty w przeglądarce

Ctrl + P wydrukowanie zasobu aktualnie otwartej karty

Tab przejdź do następnego odnośnika lub pola wprowadzania danych

Page Down lub Spacja przewiń w dół

Page Up lub Shift + Spacja przewiń w górę

End przejdź na koniec strony

Home  przejdź ba początek strony

Ctrl + + powiększ

Ctrl + - pomniejsz

Ctrl + 0 rozmiar pierwotny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Koordynator dostępności, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 242672631. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku usytuowane jest od strony ul. Rębowskiej. Wejście to nie jest dostosowane dla osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego. Do budynku można dostać się w ten sposób drugim wejściem od strony budynku Posterunku Policji. Korytarze na parterze oraz piętrach 1 i 2 znajdują się na różnych poziomach. Schody nie są dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie znajdują się windy. Wejście od strony Posterunku Policji posiada podjazd dla wózka inwalidzkiego zapewniający dostęp do korytarza oraz pomieszczeń na parterze budynku. W budynku Urzędu nie są wykorzystywane informacje głosowe. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Obok budynku, przy ul. Kościelnej znajdują się miejsca postojowe. Istnieje możliwość dojazdu i zaparkowania pojazdu przy wejściu głównym do budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak jest tłumacza języka migowego.

 

Dostępność organizacyjna

Na parterze Urzędu ustalono punkt informacyjno – konsultacyjny z kontrolą wejść i wyjść z budynku.

Ze względu na bariery architektoniczne funkcjonujące w obiekcie jednostki wprowadzono działania alternatywne polegające na możliwości załatwienia sprawy w punkcie obsługi klienta znajdującym się na parterze oraz w jego miejscu zamieszkania.

Gmina i Miasto Wyszogród zapewnia dowożenie dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób wymagających szczególnego wsparcia. W tym celu organizując przetargi zwraca uwagę zamawiający na dostępność autokarów niskopodłogowych i specjalistycznych pojazdów. Jednostka posiada specjalistyczny samochód osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Organizując przetargi i zamówienia publiczne jednostka przedstawia wymagania w zakresie dostępności a od oferentów przedstawiających odpowiedzi na zapytania oczekuje przedstawienia spełnienia warunków dostępności w zakresie usług i produktów.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zdając sobie sprawę z konieczności ciągłego dostosowania obiektów i systemów w nim funkcjonujących powołał stały zespół ds. dostępności, w którego skład wchodzą pracownicy Urzędu o różnorodnych specjalnościach. Celem funkcjonowania zespołu będzie: aktualizacja obowiązujących w jednostce procedur, przegląd warunków dostępności, wykonywanie corocznego audytu wewnętrznego w zakresie dostępności i aktualizacja deklaracji dostępności.

Zapisz się do naszego newslettera