ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2024 ROKU - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów wraz z fakturami VAT.

Komu przysługuje zwrot części podatku akcyzowego?

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, czyli posiadaczowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Zgoda jest wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków.

Miejsce i termin składania wniosków w 2024 roku

W roku 2024 posiadacze gospodarstw rolnych położonych na terenie naszej gminy, mogą składać wnioski do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w następujących terminach:

- od 1 lutego do 29 lutego 2024 r. - składamy wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. – pierwszy termin,

- od 1 sierpnia do 2 września 2024 r. - składamy wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2024 r. – drugi termin.

Decyzja, limit i kwota zwrotu podatku

2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju (Dz. U. poz. 2674 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.). Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

  • 160,60 zł(110 l x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,
  • 58,40 zł(40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,
  • 5,84 zł(4 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń.
  • 58,40 zł(40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,
  • 58,40 zł(40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,
  • 58,40 zł(40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.

  W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Decyzję o zwrocie podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród nastąpi w terminach:

- do 30 kwietnia 2024 roku, dotyczy wniosków o zwrot podatku złożonych w pierwszym terminie,

- do 31 października 2024 roku, dotyczy wniosków o zwrot podatku złożonych w drugim terminie.

Wypłata pieniędzy nastąpi przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Do pobrania:

- Oświadczenie o pomoc publiczna

- Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

- Zestawienie faktur

- Oświadczenie o użytkowaniu/dzierżawieniu użytków rolnych


Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć do:

Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pokój nr 1

w godzinach urzędowania bądź przesłać pocztą

Druk do pobrania na stronie: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/id/1732

Informacje pod numerami telefonu: 24 267 26 14 lub 24 267 26 13

Zapisz się do naszego newslettera