Nabór wniosków w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

logo arirmr

 

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" O udzielenie dotacji mogą starać się rolnicy i domownicy rolników.

 

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

 Wnioski o dofinansowanie w zakresie Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 można składać do 3 sierpnia 2017 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Wsparcie może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

1) Podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;

2) Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;

3) Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;

4) Jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;

5) Posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

6) Zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie: nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:

- producentami rolnymi,

- grupami lub organizacjami producentów,

- związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów

- podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne. 

Powyższego zobowiązania nie są nakładane na podmioty przetwarzające miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego bądź wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej działalności rolniczej.

Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez dotacji. Pomoc może być udzielona jeżeli zostały spełnione inne warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym oraz wymagania określone przepisami prawa związanymi z realizacja operacji, w tym obowiązujące standardy weterynaryjne, higieniczno - sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. 

Kryteria wyboru premiować będą:

1) Innowacyjność operacji (5 pkt)

2) Wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt)  

3) Inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),

4) Uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);

5) Przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),

6) Operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),

7) Prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt). 

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Zakres wsparcia

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją) 
a) maszyn lub urządzeń do:

- magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,

- przetwarzania produktów rolnych,

- magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

- przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
 

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
 

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

- kosztorysów,

- projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,

- przygotowania biznesplanu,

- sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc:

Numer
(PKD)
Sektory objęte wsparciem
10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem
mięsa z drobiu -w zakresie uboju dotyczy
działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny
być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia
zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej
(Dz.U. , nr 98 poz. 630) lub dotyczy realizacji
inwestycji nieprzyczyniającej się do wzrostu mocy
produkcyjnych zakładu przetwórczego do poziomu
wykraczającego poza maksymalne limity wskazane
w tym rozporządzeniu.
10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
- w zakresie uboju dotyczy działalności objętej
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań
weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
w rzeźniacho małej zdolności produkcyjnej
(Dz.U., nr 98 poz. 630)
10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby
z mięsa drobiowego
10.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców
i warzyw
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych - dotyczy
podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie
przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie
indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów
zajmujących się działalnością w zakresie produkcji
wyrobów z jaj
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie
indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących
się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu
10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
- dotyczypodmiotów zajmujących się działalnością
w zakresieprodukcji alkoholu etylowego, po
przetworzeniuprzeznaczonego do spożycia
11.02 Z Produkcja win gronowych
11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,
z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych
i winopodobnych
13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych,
włączając produkcję nici - dotyczy podmiotów
zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania
włókna ze słomy lnianej i konopnej
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów
organicznych - dotyczy podmiotów zajmujących się
działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego
nieprzeznaczonego do spożyciaPrzetwórstwo roślin na produkty, które są
wykorzystywane na cele energetyczne.

Czas na realizację inwestycji.

Od dnia podpisania umowy Beneficjentowi zaczyna biec termin na realizację operacji, który wynosi:
• przy inwestycjach jednoetapowych 24 miesiące,
• przy inwestycjach dwu i czteroetapowych 36 miesięcy,
• przy inwestycjach polegających na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu 60 miesięcy.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia powyższych terminów o 6 miesięcy lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Inwestycje, w można realizować w 2 etapach. 
 

Obowiązki Beneficjenta po uzyskaniu refundacji

Beneficjent przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej jest zobowiązany do przestrzegania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy. Nieprzestrzeganie postanowień umowy skutkować może nałożeniem kar finansowych.

Więcej informacji można uzyskać  w oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod bezpłatnym numerem infolinii – 0 800 38 00 84 a także na stronach internetowych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Zapisz się do naszego newslettera