Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Wyszogród - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

SolarPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Wyszogród jest dokumentem strategicznym określającym ramy działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Stanowi on przewodnik systematyzujący działania, których realizacja przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza, a także do poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii. Strategiczne działania nakreślone przez PGN przyczynią się do dalszego rozwoju miasta z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych.
Plan realizuje założenia gospodarki niskoemisyjnej. Gospodarka niskoemisyjna to typ gospodarki opartej na ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny), zmniejszeniu energochłonności urządzeń i obiektów, przy wykorzystaniu potencjału zielonych technologii, czyli alternatywnych i odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym wzroście jej konkurencyjności. Podstawą transformacji polskiej gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną jest Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Celem NPRGN jest podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki i zapewnienie korzyści środowiskowych poprzez m.in. wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności i zastosowanie OZE. Program ma być realizowany przez lokalne samorządy i przedsiębiorstwa.
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu:
•    redukcję emisji gazów cieplarnianych,
•    zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii,
•    redukcja energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
 
PGN ma wspomóc osiągnięcie krajowego celu, który narzuca nam unijny pakiet energetyczno-klimatyczny (tzw. 3x20) tj. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%; wzrost OZE o 15% oraz wzrost efektywności energetycznej o 20 %.
Powyższe cele będą realizowane poprzez, zawarte w PGN działania inwestycyjne
i nieinwestycyjne, w takich obszarach jak:
•    transport publiczny i prywatny,
•    budownictwo publiczne,
•    zaopatrzenie w ciepło i energię,
•    gospodarka przestrzenna,
•    gospodarka odpadami.
 

Proces powstawania dokumentu można podzielić na następujące etapy:
•    Określenie celów strategicznych i szczegółowych dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Wyszogród,
•    Analiza stanu obecnego Gminy; Identyfikacja obszarów problemowych Gminy,
•    Przeprowadzanie bazowej inwentaryzacji emisji CO2 wśród mieszkańców
i przedsiębiorstw oraz spółek miejskich wraz z stworzeniem bazy danych – narzędzia do zarządzania energią w gminie;
•    Zaplanowanie długoterminowych działań/zadań na lata 2018-2023 z zakresu gospodarki niskoemisyjnej,
•    Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
•    Informacja i promocja w ramach projektu.

Zapisz się do naszego newslettera