Ciepłe Mieszkanie Wyszogród - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Gmina i Miasto Wyszogród ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą i Miastem Wyszogród. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 31.12.2025 r. Nabór trwać będzie do 30.09.2025 roku, lub do wyczerpania alokacji.

Alokacja środków przeznaczona na nabór to 326 500,00 zł.

Liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych to 12 sztuk.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla kogo dofinansowanie?

1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

3. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

 Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Gdzie składać wnioski?

 • W formie papierowej: za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród,
 • osobiście: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, parter pok. nr 3

W formie elektronicznej:

przez skrzynkę podawczą Gminy i Miasta Wyszogród znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):  /wyszogrodugim/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie i Mieście Wyszogród.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 24 267 26 00; Tel.: 24 267 26 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ważne informacje:

 • Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą i Miastem Wyszogród.

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza, rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Uwaga:

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” wyjaśnia, że działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie towarów lub usług na rynku. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. W związku z tym działalność taka jak np. wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, najem okazjonalny oraz inne formy udostępnienia tych budynków lub lokali na rynku, należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.

 • We wszystkich trzech poziomach dofinansowania warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
 • Link do strony Programu https://portal.wfosigw.pl/cieple-mieszkanie-ii-2023

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer rachunku bankowego.
 6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
 8. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 9. Informacje o uzyskanym dochodzie za rok poprzedni. Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
 10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
 11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – pow. w m2 okien/drzwi.
 12. Zaświadczenie o dochodach na 1 członka w gospodarstwie domowym wydanym przez MGOPS w Wyszogrodzie – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin naboru wniosków dla beneficjenta końcowego w ramach programu priorytetowego ciepłe mieszkanie POBIERZ

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność POBIERZ

Wniosek o dofinansowanie POBIERZ

Koszty kwalifikowane w programie POBIERZ

Lista sprawdzajaca przedsięwzięcie zgłoszone do dofinansowania POBIERZ

Oświadczenie współwłaściciela POBIERZ

Oświadczenie współmałżonka POBIERZ

Protokół odbioru prac wykonawcy POBIERZ

Wniosek o płatność POBIERZ

Lista dołączanych dokumentów do wniosku o płatność POBIERZ

Wzór umowy o dofinansowanie POBIERZ

Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność POBIERZ

 

Ciepłe Mieszkanie to program, który w naszym województwie realizowany jest przez WFOŚiGW w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jego cel to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych.

Program pozwala uzyskać wsparcie na montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze albo podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Wsparcie można otrzymać także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Sfinansować można także koszt przygotowania projektu inwestycji.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.

 Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie

Ciepłe MIESZKANIE w Gminie i Mieście Wyszogród

Informujemy, że Gmina i Miasto Wyszogród w dniu 08.05.2024 r. podpisała umowę o dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Udzielona dotacja Gminie i Mieście Wyszogród jest ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program skierowany jest do Właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

W ramach programu założono, że na terenie Gminy i Miasta Wyszogród łącznie dla 12 beneficjentów końcowych w lokalach mieszkalnych realizowane będą przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Kwota dotacji udzielona przez WFOŚiGW wyniesie do 326.500,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia do dnia 31.12.2025 r.

cieple-mieszkanie-slajd-1.jpg

Dofinansowanie obejmuje m.in.:

1. Zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

2. Realizując powyższe zadanie, można dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.

3. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodu i wynosi:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.


Plan realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina opracuje i opublikuje dokumenty związane z naborem wniosków dla Beneficjentów końcowych na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu gmina podpisze umowy o dofinansowanie z Beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

− prawa własności (W przypadku współwłasności, beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia).

− ograniczonego prawa rzeczowego (W przypadku wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia).

− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

Zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.


Wielkość dofinansowania

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

a) Dochód do kwoty 135 tys.: 30 % nie więcej niż 16.5 tys. zł.
b) Dochód 1 894,00 zł gospodarstwo wieloosobowe, 2 651,00 zł jednoosobowe 60% nie więcej niż 27.5 tys. zł.
c) Dochód 1 090,00 zł gospodarstwo wieloosobowe, 1 526,00 zł jednoosobowe 90% nie więcej niż 41 tys. zł.

Kosztami, na jakie będzie można uzyskać dofinansowanie:

a) dokumentacja projektowa,
b) wymiana źródła ciepła/podłączenie do sieci ciepłowniczej,
c) instalacje, wentylacja,
d) instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
e) wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
f) stolarka okienna w lokalu mieszkalnym
g) stolarka drzwiowa w lokalu mieszkalnym (oddzielające przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej).


UWAGA - WAŻNE!

Okres trwałości przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.

W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków Programu

Zapisz się do naszego newslettera